بالفارسي - رسالة شباب المثقف في الداخل الى التنظیمات والتيارات وأبناء الوطن في المنفى 1

Friday, 30 May 2014 12:05 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

وحدت اصولي

مقدمه و ضرورت بحث

وحدت اصولي يعني چه و پايه هاي يك وحدت اصولي كدام است ؟

وحدت اصولي نيروهاي خلق عرب يعني وحدت در پايه ها ، پايه هاي مبارزه . اين پايه ها براي تك تك ما بايد خالي از ابهام و مثل روز روشن باشند ، وقتي ما در پايه ها وحدت نظر داريم روي بقيه مسائل مي توانيم باهم كار كنيم و منعطف باشيم . آنچه ما را در عين داشتن اين ” پايه هاي وحدت ” در تضاد نگه مي دارد مي تواند ناشي از جهل ما به علم مبارزه باشد ، اما اين عامل درجه يك نيست ، بلكه مي توان از دو عامل اساسي نام برد : يكي مصالح شخصي – گروهي  و ديگري حضور دشمن . يعني اينكه وقتي ما در پايه ها وحدت نظر داريم ولي در عمل باهم در وحدت بسر نمي بريم دو عامل مي تواند نقش داشته باشد يكي مصالح شخصي – گروهي و ديگري نقش دشمن .

مصالح شخصي يعني اينكه ما براي خودمان چه براي اكنون و چه براي آينده كيسه دوخته ايم و نمي خواهيم آنرا از دست بدهيم . يعني اينكه ” مبارزه ” براي ما و نه براي ”پرداخت” هر چه داريم از مال و منال و زن و بچه و عيال و جواني و جان و آينده و بدون چشم داشت,  بدون اينكه بخواهيم در ازاي آن از خلق مان و ديگر نيروهاي سياسي و مبارز, طلبكاري آنرا بكنيم . بلكه براي ما  مبارزه يك دكان كسب روزي و وجهه است  بهمين خاطر شامه قوي براي درك و فهم منافع شخصي خودمان داريم . هر كجا اين منافع به خطر بيافتد و يا در معرض خطر باشد چنگ و دندان نشان مي دهيم و البته همه اينها را زير چتر مبارزه و دفاع از خلق عرب چه در شكل ” احوازي ” و چه در شكل ” اهوازي ” مي پوشانيم تا ماهيت اين چنگ و دندان كشيدن ها عليه همديگر را پوش مبارزه براي خلق كنيم  . در حاليكه مبارزه يعني از همه چيز خود گذشتن و براي اينكه ذهني نباشيم و در حرف باقي نمانيم قدم اول اين از همه چيز گذشتن ، گذشت در مقابل دوستان هم رزم  است براي جنگيدن با دشمن -  اين نكات البته در وهله اول براي دوستاني كه در پايه ها وحدت دارند ولي توان كار مشترك و حل تضادهاي تاكتيكي ناشي از كار مشترك را ندارند -  ميباشد .

و اما دشمن به همان اندازه در صفوف ما خرابكاري مي كند كه مصالح شخصي و بهمين خاطر بايد تاكتيك هاي آنرا شناخت و افشاء كرد و هرگونه عملكردي كه براي پيشبرد خط كار دشمن راه باز ميكند را طرد كرد .

خط كار دشمن چيست ؟ خط كار دشمن در صفوف ما اين است كه نمي خواهد ما يكي شويم . نمي خواهد كه ما يكپارچه شويم . نمي خواهد از دل ما يك كادر رهبري توانمند و شناخته شده بيرون بيايد تا خلق به او نگاه كند و از او الهام بگيرد . نمي خواهد يك تشكلي در ميان ما شكل بگيرد كه بتواند پتانسيل خلق را حول شعارهاي مشخصي بسيج و سازماندهي كند ، نمي خواهد در صحنه بين المللي و منطقه اي يك حرف و يك سخنگو داشته باشيم ، بهمين خاطر مستمر ما را بجان هم مي اندازد . از كوچكترين فرصت ، انرژي و توان و وقت ما را از مبارزه عليه دشمن به سمت خودي منحرف مي كند . با استفاده از جنگ زرگري بازي با كلمات و جنگ لفظي ، توان ما را پايين مي كشد . طبعا او از عناصر ما عليه خودمان استفاده مي كند . ايجاد بدبيني نسبت به هم ، رواج تهمت و افتراء سر هر  بحثي ، تهديد همديگر سر هر نقدي ، و .. اينها از جمله شگردهاي دشمن است كه متاسفانه عنصر دوست هم ناآگاهانه درون آن مي رود

  پايه ها كدامند ؟

الف - دشمن  ب – ملت   ج - سازمان ها و نيروهاي مبارز

الف - دشمن :

1-پايه اول ، يعني اينكه حكومت ايران يك دشمن است . دشمني كه سرزمين ما را اشغال كرده است . دشمني كه استراتژي انهدام و نابودي ما را پيش مي برد و بطور تاريخي ما را در مجموعه دشمن خودش كه بايد نابود كند  نگاه مي كند . صرفنظر از اينكه اين دشمن لباس مذهب و يا لباس مليت بر تن كند  . وقتي به خلقها ميرسد ، بروز ماهيت ، همان دشمني است . دشمني كه به نوعي خلقهاي در درون را تبديل به يك مستعمره داخلي كرده است و با همان ويژگي ها و مكانيزمهاي يك استعمارگر عمل مي كند .

2- اين دشمن براي ما خوب و بد ندارد ، همه جناح هاي آن و همه باندهاي دروني آن  در قبال خلق ما يك خط دارند با شگردها و تاكتيكهاي احيانا متفاوت ، و آن خط نابودي است  . تمامي عناصر و نيروهاي به ظاهر مخالف اين حكومت كه ساز اين جناح مدره و آن جناح معتدل را مي زنند اگر از نيروهاي خود ما هستند بايد بفهمند كه تحليل شان از ماهيت حاكميت ايران اشتباه است و اگر بيرون آمده و ريزشي هاي همين حاكميت هستند يقين بايد كرد نفرات پياده همان دشمن مكار هستند و نبايد به هيچ وجه به آنها اعتمادي كرد .

3- پس با اين دشمن نمي توان سر يك سفره نشست . نمي توان با اين دشمن مغازله كرد . نمي توان به او چشم دوخت . و در استراتژي نمي توان با او مسالمت كار كرد ، نمي توان با او قانوني كار كرد و نمي توان با او و در حيطه او كار علني كرد . هر چند كه در تاكتيك همه ابزار و روشها براي يك نيروي مبارز باز و قابل استفاده است .

4- پس يك پايه اتحاد ، اعتراف و پذيرش تام و تمام اين دشمني است . در استراتژي و در تاكتيك .

ب – ملت :

يعني اينكه اين مردم هستند كه سرنوشت را  رقم ميزنند . يعني اينكه ما به ميزاني كه درون مردم هستيم ، به ميزاني كه كارها و فعاليتهايمان روي عنصر مردمي سوار است ، به ميزاني كه مردم را در صحنه داريم ، ” هستيم ” و  ” مشروعيت ” داريم . يعني اينكه مشروعيت ما ناشي از مردم است . توان و قدرت ما ناشي از مردم است . مبارزه ما بدون پايه مردمي يك مبارزه شكست خورده است . اگر ما در مردم نفوذ نداشته ، اگر ما توان بسيج مردم را نداشته ، اگر ما در بين مردم سازمان رزم نداريم و اگر شبكه هاي محلي مردمي براي پيشبرد كار نداريم و اگر كادر لازم براي فرماندهي هر صحنه اي از رزم مردم با دشمن را نداشته باشيم ، هر اتحادي را بوجود بياوريم، هر برنامه اي را  منتشر كنيم ، هر داد و فريادي بكنيم ، ارزش چنداني نخواهد داشت . چون در دنياي اينترنتي امروز يك مجموعه چند نفري هم براحتي مي توانند يك سايت راه بياندازند و خبر و تحليل هاي اين و آن و چند تا مقاله و انبوه بيانيه صادر كند .

اين البته كار غلطي نيست ، چه بسا در شرايطي ميتواند مثبت باشد بويژه وقتي كار افشاگرانه و آگاهي بخش را دنبال كند ، ولي اين تجمع حق ندارد در مدار رهبري منم بزند و براي خود سهم خواهي كند و بخاطر اين سهم خواهي ، در مبارزه خلق و مردم ما مانع ايجاد كند . ولو اينكه از يك گذشته مبارزاتي برخوردار باشد . ولو اينكه خودش هم في النفسه فرد فعال و مايه گذاري باشد . مبنا ، اصل و پايه ، ملت و داشتن پايه مردمي است و يا مينيمم سمت و سو ايجاد پايگاه مردمي است.

اين پايه به ما ميگويد كه ، چون في الواقع خلق ما فاقد چنين تشكلي است ، و متاسفانه فاقد چنين كادر رهبري است ، پس بايد در ايجاد يك اتحاد جايگاه خودمان را هم درك كنيم و خودمان را بعنوان رهبر مردم و يا تنها رهبر مردم قرار ندهيم . ثقل هر كس و هر جرياني به ميزان مبارزه اش با دشمن و بسيج مردم و حمايت مردمي سنجيده ميشود . طبعا هر فرد و جرياني كه مدعي اين توانايي هست ، خودش دست به ايجاد اين اتحاد بزند و بقيه مجبور خواهند بود  به او بپيوندند زيرا اگر بعد از اعلام ، جرياني  به اين اتحاد نپيوندند خودش منزوي ميشود بدليل اينكه اين اتحاد از يك حمايت نسبي مردمي برخوردار است و از يك شبكه نسبي رزمي سود ميبرد .

متاسفانه در شرايط كنوني ، ما فاقد چنين تشكل رهبري كننده با مشخصات فوق هستيم . اما اين به هيچ وجه ، امر وحدت صفوف را ملغى نمي كند . بلكه حد و جايگاهمان را به ما گوشزد ميكند .

ج ) پايه سوم سازمان ها و نيروهاي مبارز :

طبعا سازمان ها و نيروهاي مبارز يك پايه مهم اين اتحاد هستند ، چرا كه يك پايه اصلي اين نبرد هستند ، نبرد و جنگ با دشمن بدون اين سازمان ها و نيروهاي مبارز هرگز پيش نمي رود . اين سازمان ها اما بايد در عالم واقع وجود داشته باشند ، در صحنه عملي وزن داشته باشند و تاثير گذار باشند . فقط يكسري اسم هاي بي مسمى نباشند . هر اسمي مابازاء خود در عالم واقع بايد يك محتواي واقعي  داشته باشد ، تا بتواند تاثير گذار باشد ، تا بتواند تضاد حل كند و مسائل جنبش را پيش ببرد . هر شكلي معرف يك محتواي واقعي است و نه ارادي ، و ذهني . در وراي هر اسمي يك واقعيت فشرده شده اي وجود دارد كه مادي است ، قابل لمس است ، مي توان به هركسي آدرسش را داد و او را به نمايش گذاشت ، اسم چكيده و خلاصه آن واقعيت موجود است ، اگر چنين نباشد از جديت انداختن مفاهيم مبارزاتي و تشكيلاتي است . به همين دليل اسامي كه فاقد اين حضور واقعي مي باشند را از ليست بايد حذف كرد . نبايد فكر كرد كه هر چه اسم سازمان و گروه بيشتر باشد سهميه هر كس بالاتر ميرود ، اينگونه نيست به عكس ، هر جريان جدي و هر سازمان جدي كه قصد مبارزه و رهبري مردم خودش را دارد از همه اين عتيقه ها كه فقط بدرد امضاء گيري مي خورند دوري مي كند و صحنه را براي نيروهاي واقعي ولو كوچك ، ولو كم توان ، ولو ضعيف و .. اما واقعي و جدي ، باز مي كند ، و اساس اتحاد را با اين نيروها پيش مي برد . اسامي روي كاغذ كه مابازاء بيروني ندارند هميشه روي كاغذ خواهند ماند, اما اسامي كه توي مردم مابازاء دارند رشد مي كنند و در صورت جدي بودن و در صورت داشتن يك استراتژي درست و واقع بين هر روز پيش و پيشتر مي افتند و پهنه هاي جديدي را فتح خواهند نمود .

از اين پايه نتيجه مي گيريم كه اتحاد واقعي فقط با نيروهاي واقعي ميتواند صورت بگيرد . اتحادي كه اساس آن روي سازمان هاي اسمي باشد در واقع خودش هم در همان حد اسم باقي خواهد ماند .

 

ادامه دارد...

 

 

Read 4756 times
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 30 May 2014 20:58

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب