یکی از عبارات و جمله هائی که در ادبیات سیاسی معاصرحاكميت در ایران به وفور ديده مي شود، عبارت پاسداری از خون به اصطلاح شهدا است و از رای دادن تا حجاب تا اعتراض به یک فیلم سینمائی و یا کنسرت موسیقی تا سركوب قوميت ها و همچنین قصه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد.
چهارشنبه سیاه محمره جنایتی بر تارک نژادپرستان پس از پیروزی انقلاب مردم عرب الاحوازاشغالی همچون سایر ملل غیرفارس درکشور ایران نام , برای رفع ستم و ابراز مطالبات انسانی , فرهنگی , حقوقی و سیاسی خود اقدام به تاسیس مراکز فرهنگی و سیاسی نمودند . با وجود فضای بازی که پس از انقلاب بوجود آمده بود مطالبات انسانی, حقوقی و سیاسی خویش را درچارچوب حقوق مدنی با خمینی و نخست وزیروقت بازرگان طرح نمودند. پاسخ این حرکت مسالمت آمیز حقوقی و مدنی چیزی جز انتصاب یک شخص نظامی از سوی دولت موقت بعنوان استاندار الاحواز نبود. آقای بازرگان با انتصاب…
هشتادوهفت سال ازورود قشون نژادپرستان غاصب به محمره می گذرد،اما همچنان محمره ،کوتشیخ خود را درآغوش گرفته، تن به تغییر نام نداده، نام جعلی خ-ر-م-ش-ه-ر را برنمی تابند،رضا قلدر کودتاچی وفرزند مقبورش هرآنچه درتوان داشتند هزینه تغییر نام محمره کردند، امامحمره، محمره ماندوکوتشیخ نامش را از لابلای نخلها وشط فریاد می کند.
درتمامی جهان وخصوصا جهان سوم خاصتا ملل اسلامی ، شرف وحیثیت را بامحوریت ناموس ارزشی والا داده،غیرت وشجاعت منبعث ازجوانمردی افراد را دراین نقطه متوقف وبه آن گره می زنند. درجایی که نام ایران برآن گذاشته اند،ناموس
در تجزیه شدن ایران شک نکنید. خودمان را گول نزنیم. دیگر، اتهام "خیانت به ایران و کشور" عذاب وجدان نمی آورد. باید کج نشست و راست دید و کلاه خود را هم قاضی نکرد.من انصافعلی هدایت، روزنامه نگار آزاد و مستقل آذربایجانی، خود قربانی نژاد پرستی و خود برتر بینی روشنفکران فارس هستم و از همه شما روشنفکران و نویسندگان ایرانی می پرسم: ایران،
باسلام مجدد- شمانوشته اید، باید تاریخ معاصرایران را زیسته باشی تاتفاوت شکلی این دوکلمه (اهوازی یا احوازی) نگرانت کند والخ..... خانم کار، حال که تاریخمعاصر ایران رابه مخاطبین یاد آورشده اید،حداقل یک سطر ازهمان تاریخ را نقل می کردید،همان تاریخ معاصری که بادست وقلم مداح السلاطین هم اندیش رضا پهلوی نوشته شده،
اکنون ودرحالی که چندصباحی ازتجاوز جنسی به زندانیان کهریزک نگذشته ،صدای گروهی اززنان ودختران که در یک جشن درروز روشن ودرحضور پدران و همسران نه درابوموسی، بلکه درخمینی شهر اصفهان مورد تجاوزجنسی قرار گرفته،
با سلام مجدد- شما نوشته اید، باید تاریخ معاصرایران را زیسته باشی تاتفاوت شکلی این دوکلمه(اهوازی یااحوازی) نگرانت کندوالخ...خانم کار، حال که تاریخمعاصر ایران رابه مخاطبین یاد آورشده اید،حداقل یک سطر ازهمان تاریخ را نقل می کردید،همان تاریخ معاصری که بادست وقلم مداح السلاطین هم اندیش رضا پهلوی نوشته شده،
درغیر اینصورت باید بدانند، کتمان وتوجیه، نوشتن وگفتن ولوب گری فارسیسم دررسانه های جمعی مثل بعضی رسانه های جمعی اروپا وآمریکا وپمب پاژ کردن برتری طلبی، زیر پوشش نوروز و فردوسی گری،
ابتداء ازهمدردی شما با مردم عرب تشکروتقدیرمی کنم.برآن شدم تا بعنوان یک عرب مشتی از خروارها عملکرد نژادپرستانه دورژیم وهم اندیشانشان، باسابقه ای بیش از87 سال را باصراحتی صادقانه نوشته باهم مرورکنیم، زیرا هم بامبارزات صادقانه شما آشنایی دارم

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب