قصه وعبرت : نويسنده: كريم احمدي نسب

Wednesday, 18 October 2017 20:32 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

گوینددرروزگار نه چندان دورشخصی مسکین؛نام داشت.اوبرای یکی ازثروتمندان شهرچوپانی می کرد.اوهمیشه برای چرای گوسفندان باپای برهنه به دشت وصحرا می رفت.وهمیشه از این وضعیت دردناک شکایت میکرد.اما مردثروتمند اهمیتی به وی نمی داد.تا اینکه یک روز صبح مسکین گفت،من امروزگوسفندان رابه چرا نخواهم برد!تا یک کفش برایم بخرند.مردبه اوقول دادکه برایش یک کفش خواهد خرید.وطنابی آوردواندازه پای مسکین راگرفت.وی هم آواز خوان به امیداینکه  امروز صاحب کفش نوخواهدشد.به کارخودپرداخت!!درهنگام بازگشت ازکفش خبری نبود.وبه اوگفتند که امروز بازاشهر تعطیل است.وفردا برایت خواهم خرید مردساده لوح هم باورکرد.چندروزدیگربازهم ازرفتن به صحرا امتناع کرد.ویک بار دیگر به وی قول دادند..واندازه پاهایش راباطناب گرفتند.!وبه کارهمیشگی رفت حال سالیان بسیار ازاین قضیه میگذرد.وهرروزصبح پای مسکین را باطناب اندازه می گیرند وبا پای برهنه گوسفندان رابه دشت وصحرا می برد..

رویاهای (سهام عدالت درایران) این طرح اقتصادی بزرگ دردوران حکومت احمدی نژادسال 1384شمسی درمجلس شورای اسلامی تایید شد. این طرح عظیم اقتصادی طبق همکاری باشرکتهای تعاونی وعمرانی برای برای تقسیم مساوی ثروت بین مردم ایران میباشد.این طرح حاوی برگهای مشارکتی برای افرادفقیروقشرکم درامدجامعه میباشد..یعنی توزیع عادلانه ثروت بین ایرانیان وبه مساوات زندگی کردن .حال پس ازگذشت بیشتر ازیک دهه این طرح  فقط به صورت قول وقرار است.وروزانه فقروبیکاری درایران خصوصا دراستانهای غیرفارس به وضوح دیده میشود.ومردم ازهیچ حقی برخوردارنیستند!!

نظام ایرانی همواره خواهان آن است که مردم مظلوم درخیال ورویاء زندگی کنند  وروزانه به انها میگوید..که سهم شما ازثروت فردا پرداخت میشود.حال سالها گذشت ومردم ،مسکین؛؛هرروزمنتظر یک کفش جدید هستند!!.

 

 

 

Read 187 times
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Wednesday, 18 October 2017 20:36

تابعونا :

تويتر  :   فيس بوك    :      قناة الجبهة البث    :    اليوتيوب